Geçici işçi başvurusu için aranan nitelikler:
 • 19 yaşından gün almış olmak
 • 29 yaşından gün almamış olmak
 • Meslek Yüksek Okulu, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Lise veya dengi okul mezunu olmak
 • İzmit’te bulunan fabrikamıza yakın olan güzergahlarda ikamet etmek
Yukarıdaki niteliklere sahip adaylar T.C. kimlik numarasını girip "GİRİŞ YAP" tuşuna basarak başvuru formuna ulaşabilirler.
TC Kimlik No
Zorunlu TC kimlik no hatalı
PROMETEON TURKEY ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ LASTİKLER ANONİM ŞİRKETİ
Ve
PİRELLİ OTOMOBİL LASTİKLERİ A.Ş.
ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler Anonim Şirketi (“Prometeon” veya “Şirket”) ve Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. ("Pirelli" veya "Şirket") olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Prometeon ve Pirelli tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

A) Veri sorumlusunun kimliği

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak merkez adresi River Plaza, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 Kat:13 - 34394 Şişli/ İstanbul’da bulunan Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

B) Kişisel verilerin işlenme amacı

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından Çalışan Adayı’nın niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, gerektiği takdirde Çalışan Adayı’nın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak, başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için veya Prometeon & Pirelli grup şirketleri için Çalışan Adayı ile iletişime geçmek, uygun olabilecek diğer Prometeon & Pirelli şirketlerine yönlendirme yapmak, Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek, kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş yasal gerekliliklerin ifa edilmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yetkili kurum veya kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi ve bu sayılanlarla benzer amaç ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Şirket, iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’nın işbu metinde sayılan amaçlar ile aşağıdaki bilgilerini toplayabilir ve işleyebilir:

 • İsim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri
 • Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, transkript, dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları
 • Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler veya Şirket tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler
 • İşe alım sürecinde kullanılan test, envanter ve değerlendirme merkezi uygulamalarına dair sonuçlar
 • Başvuru sırasında Şirkete çalışan adayı tarafından iletilen fotoğraf ve başvuru ve görüşmeler için Şirket işyerine gelmeniz halinde, Şirket’in işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla alınan kamera kaydı

İşin niteliğine göre Şirket, başvuruda bulunan Çalışan Adayları’ndan özel nitelikli kişisel verilerini (örneğin, adli sicil kaydı veya sağlık raporu) talep edebilir. Böyle bir durumda, Çalışan Adayı, ilgili özel nitelikli kişisel verinin talep edilme nedeni ve kullanım amacı hakkında bilgilendirilir.

C) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz işbu metinde sayılmış olan kişisel verilerin işlenme amaçlarının yerine getirilmesi, Şirketin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi, Şirketin ve sizin güvenliğinin sağlanması, Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek amaçlarıyla Şirkete hizmet sunan yurtiçi ve/veya yurtdışı ilgili departmanlar ve iş ortakları ve yurtiçi ve/veya yurtdışı ana ortaklar ve iştirakler, Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ve gerekli durumlarda resmi merci ve kamu kurumları ile paylaşılabilir.

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

D) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Şirket işbu metinde yazılı amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde işe alım sürecinde Çalışan Adayları’nın kişisel veriler aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu aracılığıyla
 • Çalışan Adayları’nın Şirket’e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler aracılığıyla
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında
 • Çalışan Adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirket tarafından yapılan araştırmalar sırasında
 • Uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen işe alım sürecinde kullanılan test, envanter ve değerlendirme merkezi uygulamaları aracılığıyla
 • Şirket çalışanı aracılığı ile iletilen özgeçmiş ve başvurularla
 • Başvuru ve görüşmeler için Şirket işyerine gelmeniz halinde, Şirket’in işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla

Şirket toplanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen vasıtalar ile ve ayrıca güvenlik, bilgisayar sistemleri, bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve ilgili diğer departman personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır.

Ancak yukarıda sayıldığı gibi Kanun’un 5. Maddesinde yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

E) Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin hakları

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;

 1. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

F) Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

G) Talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz:

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile River Plaza, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 Kat:13 Şişli/ İstanbul 34394 adresine bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla ulaştırabilir, Prometeon için prometeon.kvkk@hs01.kep.tr, Pirelli için pirelli.kvkk@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir veya Prometeon için http://www.prometeon.com/tyres/tr-tr/truck_bus/kisisel-verilerin-korunmasi, Pirelli için https://www.pirelli.com/tyres/tr-tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden online olarak başvuru yapabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde cevap verilecektir.

  Okudum, bilgi edindim. Zorunlu
Kişisel Verilerin Korunması

Geçici işçi olarak çalışmak üzere iş başvurusunda bulunmak istemeniz sebebiyle bize kişisel verilerinizi ve özel nitelikteki kişisel verilerinizi vermektesiniz. Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. ve Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bize ilettiğiniz kişisel verileriniz ve özel nitelikteki kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak talebinizin yerine getirilmesi ve geçici işçi işe alım sürecinin yürütülmesi çerçevesinde işlenmekte ve saklanmakta olup, mevzuat uyarınca ve talebinizin yerine getirilmesi ve geçici işçi işe alım sürecinin yürütülmesinin gerektirdiği ölçüde yurtiçi veya yurtdışı iş ortakları ve ana ortaklar ile paylaşılabilecektir.

Toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun kapsamındaki haklarınızla ilgili Aydınlatma Metnini yukarıda bulabilirsiniz.

  Prometeon - Pirelli Aydınlatma Metnine www.tplgecici.com adresinden ulaşıp bilgi edindim. Geçici işçi olarak çalışmak üzere iş başvurusunda bulunmak istemem sebebiyle ilettiğim kişisel verilerimin ve özel nitelikteki kişisel verilerimin yukarıda ve Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olarak işlenmesine ve yurtiçi veya yurtdışı iş ortakları ve ana ortaklar ile paylaşılmasına izin veriyorum. Zorunlu
(*) Açık rızanızı geri almak istemeniz halinde Prometeon için info.tr@prometeon.com, Pirelli için info.tr@pirelli.com adresine e-mail göndermenizi rica ederiz.